Cafe Square

C Square

Art Director
Yaoyao Huang

Designers
Yihan Zhang, Shasha Huang, Meizhizi Lin, Jiayi Xu, Yiding Chen